środa, 19 stycznia 2011

Potrącenia z wynagrodzenia czy zgoda pracownika jest potrzebna?


Potrącenia z wynagrodzeń to duży problem dla pracowników. Często obawiają się, że pracodawca obciąży ich za błędy, niedopatrzenia, które nieumyślnie spowodowali. Powstają plotki, że pracodawca nie potrzebuje zgody pracownika na obciążenia i sam ściągnie należną sobie kwoty. Mam nadzieje, że poniższy artykuł rozwieje wszystkie Wasze wątpliwości.

Pracodawca nie jest uprawniony do samowolnego potrącenia szkody z wynagrodzenia pracownika. Zgodnie z art. 87. § 1. z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108.
§ 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1.
§ 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:
1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.
§ 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108.
§ 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród(3) oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.
§ 6. Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia kwoty wynagrodzenia wolne od potrąceń z tytułów wymienionych w § 1 pkt 2-4.
§ 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Wszelkie inne należności mogą być dokonane z wynagrodzenia jedynie za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie art 91 K.P.

Przykład oświadczenia:

Wyrażam zgodę na potrącenie z wynagrodzenia zasadniczego w miesiącu lutym 2011 kwoty .....

Z poważaniemPracodawca dokonując potrącenia z wynagrodzenia, na które pracownik wyraził zgodę musi pamiętać o kwocie wolnej od potrąceń. Kwota wolna od potrąceń w tym przypadku (potrąceń na rzecz pracodawcy) odpowiada wysokości minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek .

sobota, 15 stycznia 2011

Wizerunek w pracy wg sądu niemieckiego


Pracodawca ma prawo decydować o wyglądzie pracowników w miejscu pracy, nie tylko w zakresie stroju, ale także paznokci czy zarostu - orzekł niemiecki sąd

Krótkie paznokcie, noszenie bielizny w odpowiednim kolorze, tak by nie była widoczna spod bluzki, czyste i zadbane włosy, przystrzyżone brody - to tylko niektóre oczekiwania kierownictwa firmy ochroniarskiej na lotnisku Kolonia/Bonn. Zdaniem pracowników są one zbyt surowe, zdaniem niemieckiego sądu pracy - nie.

Zgodnie z orzeczeniem sędziego zatrudnieni są wizytówką firmy, dlatego pracodawca ma prawo żądać od nich odpowiedniego wyglądu. Wymóg krótkich paznokci czy noszenia bielizny w żaden sposób nie narusza, zdaniem sądu, praw pracownika.

Sędzia przyznał jednak, że kolor włosów oraz paznokci jest już indywidualną sprawą, dozwolone jest także noszenie peruk w miejscu pracy.

"Financial Times Deutschland" przypomina oburzenie, jakie wzbudził pod koniec ubiegłego roku UBS. Szwajcarski bank zażądał od swoich pracowników noszenia ciemnych garniturów, białych koszul i ciemnych butów. Zakazał przy tym kabaretek, większego zarostu niż trzydniowy, obcisłych spódnic i tatuaży.

źródło: www.wyborcza.biz

czwartek, 13 stycznia 2011

Urlop proporcjonalny


Spotkałam się ostatnio z następującym pytaniem "W sierpniu kończy mi się umowa o pracę na czas określony. Ile mogę wykorzystać urlopu w tym roku, czy mogę iść na urlop 10 dniowy?"

Art. 155.1. § 1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:
1) u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu wyższym wymiarze,
2) u kolejnego pracodawcy - w wymiarze:
a) proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia pracownika na czas nie określony,
b) proporcjonalnym do okresu zatrudnienia - w razie zatrudnienia pracownika na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, który kończy się przed upływem danego roku kalendarzowego,
- z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3.
§ 2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.
§ 3. Pracownikowi, który do dnia ustania stosunku pracy nie przepracował okresu przewidzianego do nabycia prawa do pierwszego urlopu, przysługuje ten urlop u pracodawcy, u którego upływa wymagany okres zatrudnienia, liczony łącznie u dotychczasowego i kolejnego pracodawcy.

Art. 155.2. § 1. Przepis art. 155.1 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego w ciągu roku kalendarzowego do pracy u dotychczasowego pracodawcy po trwającym co najmniej jeden miesiąc urlopie bezpłatnym lub innym okresie niewykonywania pracy, w ciągu którego pracownik nie nabywa prawa do urlopu.
§ 2. Jeżeli urlop bezpłatny lub okres niewykonywania pracy, o których mowa w § 1, przypadają po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar tego urlopu ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed ich rozpoczęciem pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub wyższym wymiarze.

Jeżeli natomiast zatrudnienie ustaje w trakcie miesiąca kalendarzowego to ostatni miesiąc zatrudnienia zaokrąglamy w górę do pełnego miesiąca a urlop za ten miesiąc udziela dotychczasowy pracodawca (art. 155.2a K.P.)

Art. 155.3. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 155.1 i 155.2 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia; urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisu art. 154 § 1.

Odpowiadając zatem na Pani pytanie zgodnie z przepisami K.P. (art. 155.1 par. 1 pkt 2) nie powinna Pani wykorzystać więcej urlopu jak 14 dni.

Wyliczenie:
20dni:12m-cy = 1,66 x 8 m-cy = 13,33 w zaokrągleniu 14 dni.

Resztę urlopu będzie można wykorzystać po przedłużeniu umowy. Prawo do wykorzystania ustalonych 14 dni urlopu nabywa Pani wraz z rozpoczęciem roku kalendarzowego.

piątek, 7 stycznia 2011

Art 174 K.P. - Urlopy bezpłatne


Art. 174. § 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

§ 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 3. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się w przypadkach uregulowanych odmiennie przepisami szczególnymi.

Art. 174.1.

§ 1. Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

§ 2. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w § 1, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

środa, 5 stycznia 2011

Znaczenie zdjęcia w CV


Zdjęcie w CV, na jego temat toczą się spory pomiędzy zwolennikami umieszczania go w dokumentach aplikacyjnych i przeciwnikami tego pomysłu.

Obecnie większość rekruterów wymaga zdjęcia umieszczając konieczność zamieszczenia go w ofercie o pracę. Zdjęcie powinno być eleganckie lecz nie sztuczne. W żadnym wypadku nie powinno to być zdjęcie z imprezy rodzinnej, z wyjścia na rolki, rower etc – spotkałam się z takimi opiniami dlatego też o tym wspominam. Nie jest również wskazane aby było to zdjęcie np. legitymacyjne, ustawiane ma być bowiem naturalnie.

Badania z zakresu psychologii zarządzania personelem potwierdzają, że każde profesjonalne zdjęcie jest lepsze niż jego brak. Zdjęcie powoduje bowiem, że już przed rozmową z daną osobą czujemy bliższy kontakt z kandydatem. CV ze zdjęciem stanowi pierwsze, najłatwiej dostępne źródło informacji o kandydacie.

Doradcy zawodowi i konsultanci ds. rozwoju kariery często odradzają umieszczanie zdjęcia w CV jeśli nie ma takich wymogów. Argument jaki podają jest taki, że nie mamy kontroli nad tym, jakie wrażenie zrobimy na rekruterze i w efekcie końcowym możemy zostać zbyt łatwo wyeliminowani.

Brak zdjęcia w dokumencie aplikacyjnym rekruter może jednak odebrać również jako chęć ukrywania się.

Jeśli już zdecydujemy się umieścić zdjęcie w naszych dokumentach aplikacyjnych to warto wiedzieć, że zamieszczamy je w górnym lewym rogu pierwszej strony. Zdjęcie powinno być najlepiej w proporcjach boków 4:3 w układzie pionowym. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie zdjęcia czarno-białego, dokument w takim przypadku nabiera większej "elegancji". Warto również zadbać aby zdjęcie nie było zbyt ciemne a postać na zdjęciu odróżniała się znacząco od tła i co równie istotne zdjęcie powinno być aktualne.

A oto kilka opisów zdjęć, które nie spotkały się z entuzjazmem odbiorcy:

"Kandydat, ubiegający się o stanowisko menedżerskie, umieścił w CV zdjęcie, na którym siedzi wygodnie i pewnie w dużym fotelu przy swoim biurku, z lekceważącym wzrokiem. Pracodawca mógłby być lekko zdumiony i mieć wrażenie, że osoba ta czyha na przejęcie jego obowiązków"

"...50% CV - ludzi rozpoczynających poszukiwanie pracy - dołącza zdjęcie, które zamiast zachęcać do kontaktu z pracodawcą po prostu go rozbawia, w skrajnych przypadkach wzbudza nawet złość i poczucie kpiny."

"...Młoda dziewczyna, mocno zalotnie spogląda ze zdjęcia, jej dekolt zajmuje większość kadru, a oglądający może nawet odnieść wrażenie, że sfotografowała się nago..."

"Duża firma ze Śląska, zajmująca się doradztwem finansowym, odebrała nawet CV młodej kobiety, która ubiegając się o posadę asystentki zarządu, dołączyła do dokumentów zdjęcie, na którym leży naga, przykryta jedynie płatkami róż..."

więcej podobnych przykładów znajdą Państwo tutaj

Warto zatem starannie dobierać zdjęcie do dokumentów aplikacyjnych a pozytywne efekty na pewno szybko odczujemy...

poniedziałek, 3 stycznia 2011

Praca - cytat miesiąca


Wielkość pracy zawodowej polegać może przede wszystkim na tym, że łączy ludzi.

— Antoine de Saint-Exupéry

sobota, 1 stycznia 2011

Zmiany!!!


Witam wszystkich w Nowym 2011 roku,

Wraz z nowym rokiem postanowiłam zmienić szatę graficzną mojego bloga. Poza zmianą szaty tematyka bloga nie ulega zmianie, tak więc stałych czytelników jak i mam nadzieje nowych zachęcam do odwiedzania, komentowania i zadawania pytań.

Pozdrawiam gorąco.