wtorek, 28 czerwca 2011

Odszkodowanie dla pracownika


Orzeczenie: Podwładny poniewierany w miejscu pracy, zamiast rozpoczynać trudny proces o mobbing, może wystąpić o pieniądze za naruszenie dóbr osobistych.

"...Bezpośrednia przełożona wyzywała ją oraz dwie inne osoby z nią współpracujące od "dziwek" i "pedałów", z których należy oczyścić dział marketingu firmy. Kierowniczka rozsiewała również plotki o domniemanym życiu intymnym tych osób.

Pracownica w końcu nie wytrzymała tej atmosfery i zdecydowała się złożyć sprawę do sądu. W pozwie zawarła żądanie wypłaty 30 tyś. zł zadośćuczynienia za naruszenie jej dóbr osobistych i alternatywnie o taka samą kwotę z powodu mobbingu. Powołała się na to, że w razie naruszenia dobra osobistego przez pracodawcę pracownik może żądać zadośćuczynienia pieniężnego na zasadach przewidzianych w art. 24 par. 1 i art. 448 K.C.

Sąd Rejonowy, do którego sprawa trafiła, w całości uznał roszczenie pracownicy co do naruszenia jej dóbr osobistych i zasądził na jej rzecz 30 tyś zł."

W późniejszej apelacji do Sądu spółka starała się uniknąć zapłaty, powołując się na fakt, że roszczenie powinno być wypłacone pracownicy przez przełożonego a nie przez firmę. Sąd jednak uznał, że szefowa naruszała godność pracownika nie tylko w codziennej pracy ale również na spotkaniach z zarządem spółki. Sędziowie w związku z powyższym doszli do wniosku, że zarząd tolerował takie zachowanie i przełożona mogła czuć jego przyzwolenie. Zarząd przez brak reakcji przyczynił się zatem do naruszenia dobrego imienia, czci i godności pracownicy.

SN stwierdził, że obowiązek pracodawcy szanowania dóbr osobistych zatrudnionego obejmuje także zapobieganie i przeciwdziałanie naruszeniu tych dóbr przez innych, podległych mu pracowników.

SN wspomniał także o tym, że jeśli w takiej sytuacji spółka wypłaci pracownikowi zadośćuczynienie za szkodę wyrządzoną umyślnie przez inną zatrudnioną w niej osobę, to może na mocy art. 441 par. 3 K.C. żądać od sprawcy zwrotu wypłaconego zadośćuczynienia. Przełożony czy współpracownik, który poniża inne osoby zatrudnione w firmie, będzie musiał zwrócić zadośćuczynienie w pełnej wysokości, nawet jeśli kwota przekracza limit trzykrotności wynagrodzenia pracownika, który dopuścił się złamania prawa.

Sygn akt II PK 189/10

źródło: Rzeczpospolita nr 147 z dnia 27.06.2011

wtorek, 14 czerwca 2011

Satysfakcja pracowników, jak o nią zadbać?!


Coraz więcej jest pracodawców, zwłaszcza dużych firm, którzy aby przytrzymać pracowników u siebie na dłużej starają się zadbać o ich satysfakcję, zdrowie i motywację do pracy. W zależności od preferencji pracownik ma do dyspozycji możliwość korzystania z obiektów sportowych, z kina, teatru.

Niektóre zakłady pracy jako "bonus" oferują możliwość dokształcania się na kursach, studiach również tych podyplomowych. Inne organizują wyjazdy integracyjne dla pracowników chcąc w ten sposób bardziej związać ludzi z firmą. Jeszcze inne organizują klubiki dla dzieci pracowników i tym samym umożliwiają rodzicom zwłaszcza młodym mamom spokojny powrót do pracy.

A jak takie pomysły są widziane przez pracowników? Tutaj bywa różnie, wszystko zależy od preferencji danej osoby, od wieku, zainteresowań. Z własnego doświadczenia wiem, że oczekiwania w tym temacie ulegają zmianie i żaden pracodawca nie ma możliwości "zadowolić" wszystkich pracowników. Dla jednego pracownika istotniejsza będzie możliwość rozwoju zawodowego, zatem studia, dla innego zajęcia fitness w pobliskich obiektach sportowych a dla jeszcze innego najlepszą motywacją byłaby podwyżka, premia bądź zwyczajnie gwarancja zatrudnienia i stabilizacja.

Jedno z pewnością musi być przestrzegane a mianowicie równe traktowanie pracowników. Żaden pracownik nie będzie się czuł dobrze w firmie, która lekceważy jego wkład pracy a wywyższa zasługi innego pracownika działu...

poniedziałek, 6 czerwca 2011

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy


Ostatnio jeden z pracowników po tym jak został zwolniony zadał pytanie: za ile dni dostanę ekwiwalent? Już nigdzie nie będę pracował, napiszcie na świadectwie wykorzystał wszystko i wypłaćcie całość. Da się tak?

Art. 171. § 1. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu:
1) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
2) powołania pracownika do zasadniczej, okresowej lub zawodowej służby wojskowej, do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego albo do odbycia przeszkolenia wojskowego trwającego dłużej niż 3 miesiące,
przysługuje ekwiwalent pieniężny.
§ 2. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny w razie niewykorzystania urlopu z powodu skierowania do pracy za granicą.

Art. 172. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Art. 173. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Zgodnie z art 171 K.P. ekwiwalent pieniężny należy się pracownikowi tylko za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, który posiada w dniu rozwiązania stosunku pracy. Urlop liczy się proporcjonalnie.

A jak liczymy ekwiwalent? Bierzemy wynagrodzenie brutto:

1800,00 : 21,08 (współczynniki urlopowy na 2011r)=85,39

85,39 x 10 (ilość dni urlopu do wypłaty) = 853,90 do wypłaty

Należy pamiętać, że pracodawca może nakazać nam wykorzystanie zaległego urlopu w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Ekwiwalent będzie się nam należał tylko w sytuacji, kiedy nie wykorzystamy całego urlopu będąc na wypowiedzeniu.