poniedziałek, 21 lutego 2011

Romowa kwalifikacyjna - pytania i odpowiedzi


Miałam przyjemność niedawno uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej do biura rachunkowego na stanowisko Specjalisty ds kadr i płac. Rozmów było kilka ze względu na duże zainteresowanie tematem. Pytania jednak identyczne dla wszystkich kandydatów. Poniżej prezentuje pytania i właściwe odpowiedzi, mając nadzieje, że zapoznanie się z nimi pomoże komuś w znalezieniu pracy:

Kiedy klauzula o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy na czas określony z zachowaniem dwutygodniowego okresu ma zastosowanie?

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z upływem czasu, na jaki została zawarta, a co za tym idzie - nie może być rozwiązana za wypowiedzeniem. Od powyższego występuje jednak wyjątek – zawarcie w umowie tzw. klauzuli o wypowiedzeniu.

art 33 K.P. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie 2-tygodniowe stosuje się bez względu na staż pracy pracownika i termin, na jaki strony zobowiązały się zawrzeć umowę o pracę – oczywiście dłuższy niż 6 miesięcy. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony nie wymaga uzasadnienia żadnej ze stron. Okres wypowiedzenia zawsze zaczyna się w niedzielę, a kończy w sobotę.

Co powinno znaleźć się w aktach osobowych pracownika?

CZĘŚĆ A
1. Kwestionariusz osobowy pracownika oraz niezbędna ilość fotografii.

2. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty, które potwierdzają okresy zatrudnienia pracownika.

3. Dokumenty, które potwierdzają kwalifikacje zawodowe pracownika.

4. Świadectwo, dyplomy potwierdzające ukończenie szkół.

5. Badanie lekarskie.

CZĘŚĆ B

1. Umowa o pracę.

2. Zakres obowiązków pracownika.

3. Potwierdzenia pracownika na piśmie, że zapoznał się z treścią regulaminu pracy, informacją o której mowa w art. 29 § 3 k.p., przepisami i zasadami dotyczącymi BHP oraz z zakresem informacji, które objęte są tajemnicą określoną w obowiązujących ustawach dla omówionego z pracownikiem rodzaju pracy, obwieszczeniem o którym mowa w art. 150 k.p.

4. Zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie BHP.

5. Dokumenty, które dotyczące przekazania pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się.

6. Pisma, które dotyczą udzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego, dot. przyznanych nagród.

7. Badania okresowe

8. Umowę o zakazie konkurencji.

9. Wnioski pracownika, które dotyczą ustalenia indywidualnego rozkładu jego czasu pracy (art. 142 k.p.), stosowania do niego skróconego tygodnia pracy (art. 143k.p.) oraz stosowania do niego systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144 k.p.).

CZĘŚĆ C

1. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę.

2. Kopia świadectwa pracy, które zostanie wydane pracownikowi.

Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na pół etatu, który posiada wykształcenie wyższe i przepracował u innego pracodawcy 3 lata.

104h - 13 dni

Klasycznie: Wyliczenie wynagrodzenia netto znając kwotę brutto pracownika

Jakie składniki bierzemy pod uwagę do obliczenia zasiłku chorobowego?

- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek funkcyjny.

niedziela, 13 lutego 2011

Art. 151 K.P. - Praca w niedziele i święta


Rozdział VII K.P. - Praca w niedziele i święta

Art. 151.9.

§ 1. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.

§ 2. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

Art. 151.9a.

1. Praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także, jeżeli święto przypada w niedzielę.

3. Praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.

Art. 151.10.

Praca w niedziele i święta jest dozwolona:

1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

2) w ruchu ciągłym,

3) przy pracy zmianowej,

4) przy niezbędnych remontach,

5) w transporcie i w komunikacji,

6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,

7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,

8) w rolnictwie i hodowli,

9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

a) (uchylona),

b) zakładach świadczących usługi dla ludności,

c) gastronomii,

d) zakładach hotelarskich,

e) jednostkach gospodarki komunalnej,

f) zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

g) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zapewniających całodobową opiekę,

h) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,

10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Art. 151.11.

§ 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o których mowa w art. 151.9a ust. 3 i art. 151.10 pkt 1-9, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

1) w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli,

2) w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego.

§ 2. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 1 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie - dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 151.1 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w niedzielę.

§ 3. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 2 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w święto.

§ 4. Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę.

Art. 151.12.

Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 144.

piątek, 11 lutego 2011

Praca w Straży Miejskiej - zaszczyt czy ujma na honorze?!


Art.1 pkt 2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.), „Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.” Pełny tekst przedmiotowej ustawy znajdziecie TUTAJ.

Wydawałoby się, że służba społeczeństwu jest zaszczytem, działaniem godnym naśladowania ale czy na pewno? Czy wszyscy jednakowo rozumieją pomoc i służebność? Dlaczego tylu chętnych chce zasilić szeregi Straży Gminnych, czy zawsze kierują się szczytnym celem, jakie są ich motywacje?

Niestety coraz częściej owa służebność wobec obywateli zastępowana jest realizacją dość dziwnych i nieprzystających do organizacji, jaką jest Straż Gminna (Miejska) celami. Bardzo często jest to nabijanie Gminnej kasy. Rozumiem, że aby służyć i pomagać to przede wszystkim trzeba mieć fundusze. Jednak czy cel uświęca środki, czy niektórzy ze środków nie uczynili celu samego w sobie?

Coraz częściej w mediach oraz rozmowach zwykłych ludzi na przystankach, w kawiarniach i innych miejscach publicznych, przedstawiane są sytuacje nie licujące z mianem funkcjonariusza publicznego. Można tutaj dla przykładu wspomnieć o przypadku nagłośnionym w ostatnim czasie w mediach:

„Karetka z Koszalina wiozła kobietę z odciętym palcem do specjalistycznego szpitala w Szczecinie. Sprawa była pilna: do tego, czy odpowiednio szybko dotrze na miejsce zależały szanse uratowania feralnego kciuka. Więc sygnał, migające koguty - pojazd uprzywilejowany. Tylko po drodze stał fotoradar straży miejskiej w Karlinie” - więcej - gdzie w takim przypadku znajduje się owa służebność zapisana w ustawie.

Kilka tygodni temu nagłośniony został również przypadek ukarania kierowcy mandatem za przekroczenie prędkości o 2 (słownie: dwa) km/h. Ze sprawdzonych i pewnych źródeł wiem, że błąd pomiarowy fotoradaru (RAPID) to właśnie owe 2 km/h, więc pomiar mieścił się w granicach błędu pomiarowego. Nadgorliwość, nadużycie czy poczucie władzy? jak nazwać takie zachowanie, gdzie tutaj miejsce na ową służebność zapisaną w Ustawie?

W społeczności krótkofalowców i scanermaniaków nasłuchujących co w eterze piszczy (słuchających również co mają do powiedzenia Strażnicy Miejscy) mówi się wprost, że 9 na 10 komunikatów radiowych dotyczy, źle zaparkowanych samochodów. Czy do tego sprowadza się owa cytowana tyle razy przeze mnie służebność?

Co zatem ciągnie ludzi do wstępowania do tej formacji? Czy jest to chęć pomocy innym, służba ludziom, społecznościom lokalnym, sytuacja na rynku pracy, a może zaplanowana ścieżka kariery żartobliwie przedstawiona przez Kabaret Chatelet w skeczu:
Pogawędka straży miejskiej.
Na pewno jednym z czynników dla niektórych kandydatów (po rozmowie z jednym ze strażników miejskich) jest również poczucie władzy i swoistej bezkarności. Nie bez znaczenia jest także aspekt finansowy. Kilka dni temu natrafiłem na artykuł: Czytaj

Szukasz pracy? Tutaj nieźle płacą.

Chociaż samorządy w całej Polsce ostro tną wydatki, to w niewielu miejscach oszczędności dotyczą także straży miejskiej. Dlaczego? Urzędnicy zgodnym chórem odpowiadają, że na bezpieczeństwie mieszkańców oszczędzać nie wolno.
Podobnie jest w Warszawie. Mimo, że już dziś w tamtejszej straży miejskiej pracują 1802 osoby (z tego 1599 to mundurowi), w marcu etat dostanie kolejnych 50 osób.
Ale o posadę stołecznego strażnika wcale nie jest łatwo. W zeszłym roku na 100 wolnych etatów było aż 870 chętnych.
Co tak ciągnie do munduru? Całkiem niezłe zarobki. Na starcie strażnik dostaje pensję w wysokości 2055 zł brutto. Dla porównania - młody policjant ma o 200 zł mniej - pisze "Życie Warszawy".
Z tego powodu do działu kadr coraz częściej zgłaszają się byli policjanci, którzy osiągnęli już uprawnienia emerytalne, czyli przepracowali 15 lat.
Żeby zostać strażnikiem w Warszawie trzeba mieć minimum średnie wykształcenie, świetną kondycję, nieposzlakowaną opinię, a także zdać szereg egzaminów i świetnie znać miasto.
Co ciekawe, komisja rekrutacyjna zwraca uwagę np. na wygląd kandydata i sposób wypowiadania się. - Kiedyś jedna z kobiet miała tatuaż na całej szyi i z tego powodu odpadła - mówi "ŻW" Grzegorz Staniszewski, naczelnik Wydziału Prewencji.
Komentarze pod artykułem również przedstawiają opinię społeczną nt. Straży Miejskiej.


Nasuwa się zatem pytanie czy taka formacja, w taki sposób „realizująca swoje cele” jest nam potrzebna? Czy nie lepiej by było ją zlikwidować, środkami finansowymi zasilić Policję i zatrudnić profesjonalnych, odpowiednio wyszkolonych, kompetentnych i wbrew pozorom cieszących się zaufaniem społecznym Policjantów?

Autor: Marcin Jeruzel