środa, 26 października 2011

Macierzyński dla ojców wg. UE


Ojcowie UE korzystają z urlopów rodzicielskich ale tylko wtedy, gdy są do tego zmuszeni, tak wynika z raportu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE).

We wszystkich 27 państwach członkowskich Unii kobiety są głównymi opiekunami dzieci.

Z danych raportu wynika, że tylko niewielki ułamek mężczyzn w porównaniu z liczbą kobiet korzysta z tego przywileju.

Wśród krajów Unii znaczne jest jednak zróżnicowanie liczby ojców korzystających z urlopów rodzicielskich. Zdaniem Jolanty Reingarde z EIGE mężczyźni korzystają z urlopu wtedy, kiedy są do tego zmuszeni, a przykład państw skandynawskich pokazuje, że "przymusowe" rozwiązania (np. przydzielanie określonych okresów urlopu wyłącznie ojcu, premia dla ojców za korzystanie z urlopu oraz zapewnienie rekompensaty w oparciu o odpowiedni system urlopów płatnych) świetnie się sprawdzają.

Potrzebne są krótsze, ale lepiej zaprojektowane urlopy rodzicielskie, by z opieki nad dzieckiem w porównywalnym stopniu korzystali kobiety i mężczyźni dodaje Mark Smith, profesor Szkoły Zarządzania w Grenoble, ekspert Komisji Europejskiej.

Gdy macierzyński sie kończy, problemem dla rodziców w całej Unii jest brak placówek zapewniających instytucjonalną opiekę nad dziećmi. Z raportu wynika, że tylko 9 państw (Belgia, Dania, Francja, Wielka Brytania, Luksemburg, Portugalia, Szwecja, Hiszpania oraz Holandia) spełniło cel barceloński i zapewniło opiekę dla 33% dzieci poniżej trzeciego roku życia.

Jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi od trzeciego roku życia do wieku szkolnego, sytuacja jest dużo lepsza. W 7 państwach UE już 90% takich dzieci objętych jest opieką. Na liście tej nie ma Polski, u nas wskaźnik wynosi 70%, dodatkowo w Polsce opieka trwa mniej niż 30 godzin tygodniowo....

źródło: Dziennik Metro z dnia 21.10.2011, s.4

piątek, 21 października 2011

Urlop ojcowski - prawa i obowiązki


Coraz powszechniejsze jest korzystanie przez świeżo upieczonych ojców z tzw. urlopu ojcowskiego po narodzinach dziecka. Nie wszyscy mają jednak wiedzę w tym temacie i nie orientują się jak postępować. Mam nadzieję, że poniższy wpis Wam to ułatwi.

art. 29 pkt. 5a, art. 31, art. 36 Ustawy z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2010 nr 77 poz. 512)

Od 1 stycznia 2010 r. pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. Wymiar ten obowiązuje do 31 grudnia 2011 r.

117.Od 1 stycznia 2011 r. pracownik ojciec wychowujący dziecko przysposobione ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia, nie dłużej niż do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia. Wymiar ten obowiązuje do 31 grudnia 2011 r.

Przykład 1:
Pracownik wystąpił o urlop ojcowski i zasiłek macierzyński od 24 do 30 stycznia 2011 r., w związku z przysposobieniem dziecka urodzonego w dniu 6 stycznia 2006 r. Postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka uprawomocniło się w dniu 5 stycznia 2011 r. Pracodawca udzielił pracownikowi urlopu ojcowskiego na okres od 24 do 30 stycznia 2011 r. Za okres urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński.

Przykład 2:
Pracownik wystąpił o urlop ojcowski i zasiłek macierzyński od 11 do 17 lutego 2011 r., w związku z przysposobieniem dziecka urodzonego w dniu 15 lutego 2004 r. Postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka uprawomocniło się w dniu 16 stycznia 2011 r. Wobec dziecka nie podjęto decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego. Zasiłek macierzyński przysługuje pracownikowi nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, tj. od 11 do 14 lutego 2011 r.

118.Warunkiem przyznania pracownikowi prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego jest wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie takiego urlopu. W przypadku, gdy pracodawca udzieli urlopu ojcowskiego – także w przypadku niezachowania przez pracownika siedmiodniowego terminu na złożenie wniosku o taki urlop – za okres udzielonego urlopu pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński.

119.Zasiłek macierzyński przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego przysługuje także osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, niebędącym pracownikami. W celu uzyskania zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony w Kodeksie pracy jako okres urlopu ojcowskiego, ubezpieczony występuje z wnioskiem w tej sprawie do płatnika zasiłku. Wniosek powinien być złożony przez ubezpieczonego przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku macierzyńskiego i zawierać datę, od której występuje z wnioskiem o wypłatę zasiłku macierzyńskiego.

120.Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego przysługuje ojcu wychowującemu dziecko także na dziecko urodzone przed 1 stycznia 2010 r., nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia.

Przykład 1:
Pracownik wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o udzieleniu od 11 stycznia 2010 r. urlopu ojcowskiego na dziecko urodzone w dniu 5 stycznia 2010 r. Pracodawca udzielił pracownikowi urlopu ojcowskiego od 11 do 17 stycznia 2010 r. (7 dni). Za ten okres pracownik ma prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Przykład 2:
Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu wykonywania pracy na podstawie
umowy zlecenia zawartej na okres od 1 grudnia 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r. wystąpiła z wnioskiem o wypłatę od 25 stycznia 2010 r. zasiłku macierzyńskiego przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego, na dziecko urodzone w dniu 22 września 2009 r. Ubezpieczony przedłożył dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Ubezpieczony ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres od 25 do 31 stycznia 2010 r. (7 dni).

Przykład 3:
Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie urlopu ojcowskiego na dziecko urodzone w dniu 6 stycznia 2009 r. W związku z tym, że urlop ojcowski przysługuje od 1 stycznia 2010 r. w wymiarze 1 tygodnia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 12 miesięcy życia dziecka, urlop ojcowski i zasiłek macierzyński przysługuje pracownikowi za okres od 1 do 5 stycznia 2010 r.

121.Pracownikowi – ojcu, który przysposobił dziecko, zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego przysługuje także w związku z przysposobieniem dziecka przed 1 stycznia 2011 r., jeżeli z uprawnień do zasiłku macierzyńskiego z tego tytułu ubezpieczony nie skorzystał przed tą datą.

Przykład:
Pracownik wystąpił o udzielenie od 28 stycznia do 3 lutego 2011 r. urlopu ojcowskiego w związku z przysposobieniem dziecka urodzonego w dniu 21 stycznia 2007 r. Postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka uprawomocniło się w dniu 31 stycznia 2010 r. Pracodawca udzielił pracownikowi urlopu ojcowskiego na okres od 28 do 31 stycznia 2011 r., tj. do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego o przysposobieniu dziecka. Za okres urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński.

122.Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego, wymagane są:
1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – w razie ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem się dziecka,
2) postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka – w razie ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z przysposobieniem dziecka,
3) oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został pobrany z innego tytułu
oraz dodatkowo, jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS – zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3, w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem lub ZUS Z-3a, w przypadku ubezpieczonych niebędących pracownikami, a także:
4) zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu ojcowskiego i jego okresie – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem,
5) oświadczenie o przerwaniu działalności pozarolniczej i jego okresie – w przypadku ubezpieczonego będącego osobą prowadzącą działalność pozarolniczą,
6) zaświadczenie o przerwaniu działalności zarobkowej i jego okresie – w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

WAŻNE: W czasie urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje ochrona przed zwolnieniem z pracy.

Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego wypłacany jest przez ZUS w wysokości 100% wynagrodzenia.

Podstawa prawna:
-art. 182.3 K.P.
-art. 29 pkt. 5a, art. 31, art. 36 Ustawy z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2010 nr 77 poz. 512)

środa, 19 października 2011

Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia


W dobie kryzysu kiedy częściej możemy liczyć się ze zwolnieniem z pracy warto wiedzieć, że w niektórych sytuacjach, w razie choroby, zasiłek chorobowy należy nam się także po ustaniu stosunku pracy. Zapraszam do lektury:

Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

- nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,
- nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (kod E).

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:
- ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
- kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
- nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia z powodu nieprzepracowania tzw. okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego,
- jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,.
- podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało po wyczerpaniu prawa do zasiłku chorobowego.

źródło: ZUS - Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy

poniedziałek, 17 października 2011

Zmiana czasu z letniego na zimowy a lista płac


W nocy z 29 na 30 października przesuwamy wskazówki zegara z 3.00 godziny na 2.00. Spowoduje to wydłużenie czasu pracy pracownikom pozostającym w firmie w porze nocnej. Zmianie nie ulegnie godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy ale ilość godzin, w których pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy wydłuży się o godzinę.

Czas pracy więc przekroczy dobową normę 8 godzin. Z tego tytułu poza normalnym wynagrodzeniem pracownik powinien dostać odpowiedni dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych plus dodatek nocny za tą godzinę.

Przykład:

godzina pracy pracownika: 9zł
godzina nadliczbowa: 9zł x 100% = 18zł
dodatek nocny w październiku 2011 = 1,65zł

zdjęcie, źródło: www.gucia11.pinger.pl

środa, 12 października 2011

Odprawa pośmiertna - K.P.


Art. 93.

§1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

§2. Wysokość odprawy, o której mowa w § 1, jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

- jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
- trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10lat,
- sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

§3. Przepis art. 36 § 11 stosuje się odpowiednio.

§4. Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika:

- małżonkowi,
- innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

§5. Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny.

§6. Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty określonej w § 2.

§7. Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w §4, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z § 2 i 6. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

niedziela, 2 października 2011

Cytat motywujący


"Czasem człowiek wygrywa, czasem się uczy. Większość wygranych niczego nas nie uczy, co gorsza, utwierdza nas w przekonaniu, że tak jak jest - jest najlepiej" - Alina Tugend


... a "Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana"