piątek, 20 stycznia 2012

Zaległu urlop wypoczynkowy za 2011 rok w świetle nowych przepisów

W  zwiazku ze zmiana przepisow dotyczacych terminu wykorzystania zaleglego urlopu wypoczynkowego, art. 168, ponizej prezentuje stanowiska PIP oraz MPiPS


Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy

    "Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. nr 232, poz. 1378) nie zawiera przepisów przejściowych, które dawałyby podstawę do stosowania po dniu 31 grudnia 2011 r. przepisu art. 168 Kodeksu Pracy w dotychczasowym brzmieniu.

     W związku z powyższym, zgodnie z informacją Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, należy przyjąć, że urlop niewykorzystany do końca 2011 r. powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do 30 września 2012 roku.

     Jednocześnie należy podkreślić, że wiążącej interpretacji powyższego przepisu może dokonać wyłącznie sąd.
Pozdrawiam
Maria Kacprzak - Rawa
Rzecznik Prasowy GIP"

Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

     "Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 168 zdanie pierwsze Kodeksu pracy (...), począwszy od 1 stycznia 2012 r. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 - należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

     W świetle zasad wynikających z Kodeksu pracy, urlopem zaległym na dzień 1 stycznia 2012 r. będzie urlop, do którego pracownik nabył prawo w 2011 r. i nie miał możliwości wykorzystać go w tym roku kalendarzowym.

     Ze względu na to, że ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. nr 232, poz. 1378) nie zawiera przepisów przejściowych - Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyraża pogląd, iż do urlopu zaległego z 2011 r. należy stosować przepisy art. 168 Kodeksu pracy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 r.
Biuro Prasowe MPiPS"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz